Genopedia - פרופ' מוטי שוחט:הבהרה משפטית

מתוך Genopedia - פרופ' מוטי שוחט

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

[עריכה] תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר Genopedia (להלן: "האתר"). השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן. אנא קראו אותם בקפדנות ובתשומת לב מלאה, שכן השימוש באתר מהווה הסכמה מלאה לתנאים אלו. למען הסר ספק מובהר כי האמור בלשון זכר נכון גם ללשון נקבה.

כללי

1. המשתמשים באתר מצהירים ומתחייבים כי הם עושים שימוש באתר מרצונם החופשי ולשימושם הפרטי בלבד.

2. החומר הכלול באתר זה, לרבות השאלונים ותוצאותיהם, הקישורים, ההפניות, והמידע הרפואי והכללי האחר המצוי באתר (להלן :"המידע"), מסופק אך ורק לצרכיי מידע כללי וכחומר רקע בלבד עבור המשתמשים באתר.

3. המידע ניתן כמות שהוא (as is), על בסיס זמינותו, והאתר ו - .Mornetware (israel) Ltd (להלן: "החברה") אינם אחראים לגבי מהימנותו, תקינותו, עדכנתו ושלמותו. החברה שומרת על זכותה להסיר ו/או להוסיף מידע לאתר על פי שיקול דעתה הבלעדי.

4. החברה אינה אחראית למידת התאמתו, ייעודו והקשרו של המידע המפורסם באתר ביחס לכל נושא ו/או עניין הנדרש על ידי המשתמשים באתר, ואין לראות במידע המפורש או המשתמע, משום מידע המכוון לעניין מסוים כזה או אחר.

5. החברה אינה מתחייבת ואינה אחראית לזמינות המידע המופיע באתר, לרציפות השימוש בו ולאיכות השימוש בו, לרבות למניעת מקרים של הפרעה מקרית או מכוונת על ידי החברה ו/או צדדים שלישים. החברה אינה אחראית ולא תהייה אחראית, בשום תנאי, לנזק ישיר או עקיף, ממוני או שאינו ממוני, כתוצאה משימוש באתר, לרבות כתוצאה מאובדן נתונים או מידע מסוג זה או אחר, אשר יגרם או עלול להיגרם למשתמשים באתר.

6. כל הורדת מידע מהאתר למחשב המשתמש באתר (downloading) הנה על אחריותו הבלעדית של המשתמש והחברה אינה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, העלול להיגרם למחשב המשתמש עקב פעולה או פעולות אלו.

7. משתמש הבוחר להוריד מידע מהאתר למחשב מצהיר כי הוא עושה זאת בכפוף לדיני המקום החלים עליו בהקשר זה. החברה אוסרת על הורדת חומר מהאתר במקרים בהם הדינים החלים על המשתמש אינם מאפשרים לו לעשות כן.

כתב ויתור רפואי (Medical Disclaimer)

8. המידע המופיע באתר אינו מהווה ו/או מיועד להיות, המלצה או חוות דעת רפואית או אחרת עבור המשתמשים באתר. האתר והחברה אינם עוסקים במתן שירותים רפואיים מכל סוג שהוא, לרבות יעוץ רפואי, ואינם מבקשים לעשות כן.

9. החומר הכלול באתר אינו מהווה תחליף, מכל סוג שהוא, לבדיקה ו/או אבחנה רפואית, או לטיפול רפואי של המשתמשים באתר. המשתמשים באתר נדרשים שלא לוותר, להתעלם או לדחות בדיקה ו/או אבחנה רפואית או טיפול רפואי בשל המידע שנמצא על ידם באתר.

10. האתר, והחברה, באמצעות המידע המופיע באתר, אינם ממליצים ו/או דוחים ו/או פוסלים ו/או מעדיפים ו/או מעודדים בדיקות רפואיות ו/או דרכי טיפול ו/או שימוש בכלים או מכשירים רפואיים מסוימים העשויים להתקבל כתוצאה מהשימוש באתר, ואינם מביעים חוות דעת כלשהי בקשר לנחיצותם, איכותם, זמינותם או רמתם.

11. המשתמשים באתר נדרשים לפנות לטיפול ו/או יעוץ רפואי הניתן על ידי רופאים או מומחים אחרים, בכל שאלה או בעיה רפואית המתגלה אצלם או בכל מקרה שקיים חשש לקיומה של שאלה או בעיה רפואית, ואין הם רשאים להסתמך על המידע המופיע באתר כחלק מהליך קבלת החלטות בקשר עם טיפול ו/או יעוץ רפואי לו הם זקוקים. המשתמשים העושים שימוש כלשהו במידע המפורסם באתר בהליך קבלת החלטותיהם כאמור, עושים זאת על אחריותם בלבד.

המידע הניתן באתר זה אינו מהווה ו/או מיועד להיות ייעוץ גנטי או המלצה או חוות דעת רפואית או חוות דעת אחרת, והוא מתבסס על הנתונים שהוזנו על ידי המשתמש ובאחריותו. בכל מקרה יש להתייעץ עם הרופא המטפל בכל הנוגע לבדיקות גנטיות ואין להסתמך רק על המידע באתר.

השימוש בתכנים והגבלותיו

12. האתר, לרבות המידע הכלול בו, מהווה קניינה הרוחני של החברה. כל שימוש באתר ו/או במידע הכלול בו מותר לצרכים פרטיים ואישיים של המשתמשים, וכל שימוש מסחרי או מעיין מסחרי אסור בהחלט ומהווה הפרה של זכויותיה המוגנות של החברה.

13. המשתמשים באתר אינם רשאים, בין במישרין ובין בעקיפין, במעשה או במחדל, לפגוע במידע הכלול באתר, לשנותו, להחליפו, לשלבו עם מידע אחר הכלול באתר או באתר אחר, ואינם רשאים לעשות שימוש, מכל סוג שהוא, בשם האתר ו/או החברה ו/או בסימנים הרשומים ואשר אינם רשומים המצויים באתר.

14. המשתמשים באתר מוותרים באופן ברור, מוחלט ובלתי חוזר, על כל זכות, תביעה וטענה כנגד החברה או חלפיה בקשר עם שימוש מסחרי, מחקרי או אחר, שיעשה במידע הנמסר, במישרין או בעקיפין, על ידי המשתמשים עקב שימוש באתר, והכל בכפוף להקפדתה של החברה על כללי השמירה על פרטיות המשתמשים, כפי שהובאו בהצהרת הסודיות המובאת באתר זה.

15. החברה אינה אחראית בשום תנאי ובשום מקרה לחומר, מכל סוג שהוא, לרבות תוכן, איורים, קישורים הצהרות ומידע אחר, המופיע באתרים שאינם בשליטת החברה והמופיעים על דרך של קישור (link) באתר. החברה והאתר אינם מעודדים ו/או מחייבים ו/או ממליצים על פניה לקישורים המופיעים באתר, ופניה לקישורים אלו הנה על אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר. החברה אינה אחראית על איסוף מידע מכל סוג שהוא, לרבות cookies, הנעשה, אם נעשה, על ידי אתרים המופיעים כקישורים באתר. החברה ממליצה למשתמשים באתר, והבוחרים לפנות לקישורים, לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת איסוף מידע כאמור, לרבות בחינה ועיון בהצהרות הסודיות של האתרים אליהם הם בוחרים לפנות.

16. המשתמש באתר מצהיר כי החברה, לרבות עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה, סוכניה ובעלי זיכיונותיה או רשיונותיה, זכאים להשפות ממנו, ללא כל תנאי, בגין מלא הנזקים הישירים ו והעקיפים שיגרמו למי מהם בקשר עם הפרתו את תנאי השימוש באתר-כולם או מקצתם.

17. המשתמש באתר מתחייב לבדוק ולהתעדכן, בכל ביקור באתר, בשינויים ו/או בעדכונים הקיימים בתנאי השימוש באתר, ככל שישנם כאלה. החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל התראה מראש.

18. כל מחלוקת, מכל סוג שהיא, אשר תתעורר בקשר עם השימוש באתר ו/או עם המידע המופיע בו ו/או בקשר עם פעולות ו/או מחדלי החברה תתברר אך ורק בפני בית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו שבמדינת ישראל כסמכות שיפוט ייחודית. על כל מחלוקת כאמור יחולו דיני מדינת ישראל ודינים אלה בלבד.

19. כל שימוש באתר, מכל סוג שהוא מהווה הסכמה מלאה ובלתי מסויגת לתנאי השימוש באתר ולהצהרת הסודיות המופיעה באתר

[עריכה] זכויות יוצרים על מידע

ידוע לך כי תוכן, לרבות טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל בפרסומות או בדואר אלקטרוני משוגר, או במידע מסחרי שהוצע לך ע"י מורנטוואר בע"מ - גנופדיה או ספקיה (להלן: "המידע"), מוגן ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות, וחוקים; אשר על כן , תהא רשאי להשתמש במידע אך ורק עפ"י הרשאה מפורשת של מציע השירות או המפרסם. אתה מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ, או ליצור מוצר כלשהו תוך שימוש במידע אלא באישור מפורש של מציע השירות או המפרסם, פרט לשימוש המותר עפ"י החוק. אתה מסכים שלא להעתיק או לשכפל בצורה אחרת כל תוכנה של השירות מכל סיבה שהיא, ולא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור.

[עריכה] זכויות יוצרים וסמלים מסחריים:

כל התכנים המופיעים באתר אינטרנט זה כפופים לזכויות יוצרים של גנופדיה של חברת מורנטוואר בע"מ ו/או ספקיה. כל הזכויות שמורות וכן שמות אחרים של מוצרי ו/או מורנטוואר בע"מ הנזכרים במסמך זה הנם סמלים מסחריים, או סמלים מסחריים רשומים, של מורנטוואר בע"מ. שמות של חברות ומוצרים אחרים הנזכרים במסמך הנם סמלים מסחריים של בעליהם השונים.

כלים אישיים
אודות העורך
פרופ' מוטי שוחט
- מנהל מכון גנטי במרכז רפואי רבין ושניידר
- פרופסור לרפואת ילדים וגנטיקה רפואית באונ' ת"א
- מומחה ברפואת ילדים במרכז רפואי שניידר
- התמחה בגנטיקה רפואית בסידרס-סיני בלוס אנג'לס
- סיים בהצטיינות לימודי רפואה בביה"ס לרפואה באוניברסיטת ת"א

ניתן לקבל מידע נוסף אודות ייעוץ גנטי ובדיקות גנטיות
מרפאת פרופ׳ מוטי שוחט - בדיקות גנטיות
- אנו מציעים מגוון בדיקות גנטיות לכל שלבי החיים
- בדיקות סקר מורחב לפני ובתחילת הריון
- בדיקות גנים הקושרים בסיכון לסרטן
- בדיקות גנים הקשורים במחלות של גיל הילדות (אפילפסיה, מחלות שלד)
- ליווי צמוד של פרופ' שוחט במתן התוצאות וייעוץ ללא עלות במקרה של ממצא

כניסה לאתר הבדיקות הגנטיות